vrijdag 21 juni 2024

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Vetlife: Vetlife, onderdeel van VetFusion B.V., gevestigd aan Bargelaan 200, 2333 CW Leiden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59055405.
  • Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Vetlife voor het plaatsen van advertenties op de website van Vetlife.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Vetlife en de adverteerder met betrekking tot de plaatsing van advertenties.

Artikel 2 – Identiteit van Vetlife

Vetlife (onderdeel van VetFusion B.V.)
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
E-mail: info@vetlife.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vetlife en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Vetlife en de adverteerder.

3.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de adverteerder beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Vetlife, voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Vetlife in te zien zijn en dat zij op verzoek van de adverteerder zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden advertentiemogelijkheden. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de adverteerder mogelijk te maken.

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de adverteerder van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Vetlife bevestigt per e-mail de totstandkoming van de overeenkomst. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de adverteerder de overeenkomst ontbinden.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Bij niet tijdige betaling is de adverteerder van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd. Tevens is de adverteerder gehouden tot vergoeding van alle door Vetlife gemaakte incassokosten.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Vetlife is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het adverteren op de website van Vetlife.

7.2 Vetlife draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de advertenties en de juistheid van de daarin opgenomen informatie.

7.3 De adverteerder vrijwaart Vetlife voor aanspraken van derden die verband houden met de advertenties.

Artikel 8 – Intellectuele Eigendom

8.1 Alle content op de website van Vetlife, inclusief aangeleverde content door adverteerders, is eigendom van Vetlife en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vetlife worden gebruikt of gepubliceerd.

8.2 De adverteerder garandeert dat de aangeleverde content geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. De adverteerder vrijwaart Vetlife voor alle aanspraken van derden in dit verband.

Artikel 9 – Privacy en Gegevensbescherming

9.1 Vetlife verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

9.2 Voor meer informatie over hoe Vetlife omgaat met persoonsgegevens, wordt verwezen naar het privacybeleid op de website van Vetlife.

Artikel 10 – Levering van Advertenties

10.1 De adverteerder dient de advertorial of reclamebanner uiterlijk 1 week voor de plaatsingsdatum aan te leveren per e-mail in een door Vetlife aangegeven formaat.

10.2 Vetlife behoudt zich het recht voor om de aangeleverde advertorial of reclamebanner te redigeren en indien nodig aan te passen om de leesbaarheid te verbeteren en de consistentie met de schrijfstijl van Vetlife te waarborgen.

Artikel 11 – Toepasselijk Recht

11.1 Op overeenkomsten tussen Vetlife en de adverteerder waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing