Actievoorwaarden

Voorwaarden Winactie UVE’24 – VetFusion B.V.

Artikel 1 – Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie georganiseerd door VetFusion B.V., inclusief de dochterondernemingen VetLife en VetJobs.

2. Deelname aan de winactie houdt acceptatie van deze algemene voorwaarden in.

Artikel 2 – Deelname

1. Deelname aan de winactie staat open voor natuurlijke personen die woonachtig zijn in Nederland, met uitzondering van medewerkers van VetFusion B.V. en hun directe familieleden.

2. Deelname is mogelijk gedurende de in de winactie aangegeven periode.

3. Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn op het moment van deelname.

4. Deelnemers kunnen slechts één keer deelnemen aan de winactie.

Artikel 3 – Persoonsgegevens

1. Door deel te nemen aan de winactie geeft de deelnemer VetFusion B.V. toestemming om zijn/haar naam en e-mailadres op te nemen in onze database.

2. De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor de administratie van de winactie, het informeren van de winnaar en voor het versturen van de nieuwsbrief van VetFusion B.V.

3. VetFusion B.V. behandelt de persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

4. Deelnemers kunnen zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief of door contact op te nemen met VetFusion B.V.

Artikel 4 – Winnaar en Prijs

1. De winnaar wordt willekeurig geselecteerd uit alle geldige inzendingen onder toezicht van een notaris of een onafhankelijke derde.

2. De prijs is zoals beschreven in de winactie en is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor contant geld of andere producten of diensten.

3. De winnaar wordt via e-mail op de hoogte gesteld en dient binnen 7 dagen te reageren om de prijs te claimen. Indien de winnaar niet binnen deze termijn reageert, behoudt VetFusion B.V. zich het recht voor een nieuwe winnaar te selecteren.

4. Indien de prijs een fysieke of activiteit-gerelateerde vorm heeft, zal VetFusion B.V. de details van de levering of uitvoering van de prijs communiceren aan de winnaar. VetFusion B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging, annulering, verlies of schade die optreedt tijdens of na het verzend- of uitvoeringproces.

5. De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervoer naar de locatie van de prijsuitvoering, tenzij anders vermeld door VetFusion B.V.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

1. VetFusion B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit deelname aan de winactie of uit de aanvaarding of het gebruik van de prijs, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van VetFusion B.V.

2. VetFusion B.V. is niet verantwoordelijk voor problemen of technische storingen van telefoonnetwerken of lijnen, computersystemen, servers, providers, computer- of telefoonapparatuur, software of het niet ontvangen van een inzending als gevolg van technische problemen of verkeersopstoppingen op het internet of op een website, of een combinatie daarvan, inclusief enige schade aan de computer van de deelnemer of van een andere persoon die verband houdt met of voortvloeit uit deelname aan de winactie.

3. VetFusion B.V. behoudt zich het recht voor om een prijs te vervangen door een alternatieve prijs van gelijke of hogere waarde indien dit noodzakelijk blijkt door omstandigheden buiten de controle van VetFusion B.V.

Artikel 6 – Overige Bepalingen

1. VetFusion B.V. behoudt zich het recht voor om de winactie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen indien omstandigheden dit vereisen.

2. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist VetFusion B.V..

3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

4. Geschillen die voortvloeien uit deze winactie of de voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar VetFusion B.V. is gevestigd.